NOVOAUDIT spol. s r.o.

Spoločnosť NOVOAUDIT spol. s r.o. vznikla 26. apríla  1995.  Spoločnosť je audítorskou spoločnosťou podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Licencia  č. 088  na výkon činnosti bola spoločnosti vydaná Slovenskou komorou audítorov /SKAu/ v Bratislave, v súčasnosti je rovnako vedená v zozname audítorských spoločností Úradu pre dohľad nad výkonom auditu /UDVA/.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je

 • audítorské overovanie účtovných závierok podľa zákona č. 540/2007 Z.z. v znení n.p. 
 • ekonomické a účtovné poradenstvo
 • podnikateľské poradenstvo
 • vedenie účtovníctva
 • prednášková a vzdelávacia činnosť

Kľúčovým  audítorským partnerom je Ing. Mária Brániková, CA, ktorá je

 • audítor SKAU – UDVA, č. 023
 • daňový poradca SKDP, č. 382/95
 • znalec z odboru ekonómia a manažment, odbor ekonómia a účtovníctvo
 • certifikovaný účtovník – SKCU v Bratislave, člen Prezídia SKCU
 • lektor vzdelávania vo verejnej správe a v podnikateľskej sfére
 • autor odborných publikácií a príspevkov

Novinky

...